Navigation

Witamy

17.08.2017

Muzyczne pożegnanie wakacji

Plakat - pobierz
14.07.2017

Zapytanie ofertowe

Gliwice dn. 12.07.2017r.

Nr sprawy: G10.26.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Gimnazjum nr 10

im. Ignacego Jana Paderewskiego

44-100 Gliwice ul. Lipowa

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

Remont pomieszczeń na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

45.21.42.00  2 : roboty budowlane

-        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w czynnej placówce oświatowej związanych z dostosowaniem dwóch sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowy opis planowanej inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez RENSTUDIO, Szymon Rendchen pn. ?Remont pomieszczeń  na II piętrze budynku Szkoły celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej? w zakresie obejmującym remont sal lekcyjnych nr 202 i 203 oraz korytarza  z częścią klatki schodowej wraz z ich wyposażeniem.  Przygotowany został przedmiar robót określający zakres rzeczowy planowanych prac remontowych i dostawy wyposażenia, który należy traktować jako pomocniczy przy przygotowywaniu oferty.

Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w zakresie robót remontowo-budowlanych w czynnych obiektach zgodnie z symbolem PKOB 1263 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. Dz. U. Nr 12, poz. 1316) oraz dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty.

 II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 2. Potencjał techniczny

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 III. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

- najniższej ceny (dla każdej części zamówienia oddzielnie)

 

IV. Oferty częściowe:

Zamawiający ze względu na termin realizacji zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych w ograniczonym zakresie dopuszczając podział na części:

-        roboty ogólnobudowlane (naprawa i renowacja tynków, renowacja powłok malarskich, wymiana drzwi do węzłów sanitarnych, częściowa wymiana osprzętu instalacji elektrycznej z wyłączeniem posadzek)

-        posadzkarskie

-        dostawa i zabudowa wyposażenia

 

 V. Termin realizacji zamówienia:

 Czas  realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się do dnia 28.08.2017

 

VI. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:

-        propozycję cenową  wraz z kalkulacją lub kosztorysem ofertowym

-        wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej

 

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego: 44 - 100 Gliwice ul. Lipowa 29  lub złożyć osobiście w księgowości szkoły do dnia 21.07.2017 r. do godziny 13.00

 

VIII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą:

Remont Pomieszczeń na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej

 

IX. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania
z przedstawionej propozycji.

 

X. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Wojciech Mrozowski Tel. 502 371 800

Załączniki do zaproszenia:

- projekt budowlany

- przedmiar robót

- wzór propozycji cenowej

 

 

Aleksandra Szyszka

Dyrektor Gimnazjum nr 10

Im. I. J. Paderewskiego

w Gliwicach

11.07.2017

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że terminy egzaminów poprawkowych odbędą się według następującego harmonogramu - pobierz
22.06.2017

Informacja dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy drugiej gimnazjum

Informujemy, że uczniowie gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji do klasy drugiej i muszą powtarzać rok nauki w klasie siódmej SP, mogą skorzystać z oferty Szkoły Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei. Mogą też ubiegać się o miejsce w klasie siódmej szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania.
23.05.2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców w związku z reformą edukacji - pobierz
23.05.2017

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy, że na stronie https://slaskie.edu.com.pl (podobnie jak w latach poprzednich) znajdują się oferty szkół, terminy i zasady rekrutacji (w tym specyfika rekrutacji do oddziałów np. sportowych i dwujęzycznych), opisy szkół i oddziałów oraz inne. Na tej samej stronie kandydaci mogą się zalogować i przygotować dokumentację niezbędną do ubiegania się o miejsce w publicznych szkołach gliwickich a także w większości szkół w województwie śląskim.

28.11.2016

Reforma edukacji

Informacje na temat reformy edukacji znajdują się na stronie internetowej MEN - http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Broszura informacyjna na temat reformy edukacji - pobierz

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach powstało 1 września 1999 roku, a imię Ignacego Jana Paderewskiego otrzymało 6 listopada 2001 roku. 
Słowa naszego patrona: "Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza" oraz przykład jego życia  stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszego gimnazjum. 
Naszym celem są nie tylko wysokie średnie. Chcemy dać naszym uczniom coś równie cennego. Chcemy im dać przekonanie, że są dla nas ważni, że są wartościowi, że każdego z nich stać na bardzo wiele.

 

 

 

 

Powrót