Navigation

Egzamin gimnazjalny 3 kl.

Egzamin gimnazjalny po klasie 3     rok szkolny 2015/2016

Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 znajdują się na stronie:

 www.oke.jaworzno.pl

www.cke.edu.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym - pobierz

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

Przestrzeganie zasad na egzaminie gimnazjalnym - pobierz

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości". Szczegółowe informacje na temat dostosowania warunków i form egzaminu do różnych niepełnosprawności znajdują się na stronie internetowej Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) (www.oke.jaworzno.pl).

Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny." tj. 30.09.2015

Opinię, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, tj. 15.10.2015

Powrót