Navigation

Świetlica "Pod lipami"

Rok szkolny 2017/2018

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH POD LIPAMI

W OKRESIE OD 15 LUTEGO 2018 DO 06 LIPCA 2018

 

Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w okresie od 03 stycznia 2018 r. do 06 lipca 2018 r. działała dzięki dotacji Miasta Gliwice oraz dzięki dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach świetlicy można było uczestniczyć w następujących zajęciach:

×  zajęcia plastyczne

×  zajęcia informatyczno - robotyczne

×  zajęcia sportowo - rekreacyjnych dla dzieci starszych

×  zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci młodszych

×  zajęcia muzyczno - wokalne

×  zajęcia taneczne

×  zajęcia opiekuńcze - wspomagające

×  zajęcia techniczno - modelarskie

×  każde z dzieci otrzymywało ciepły posiłe

Zajęcia opiekuńcze w ramach świetlicy integracyjnej Pod Lipami odbywały się w okresie od 03.01.2018 r. do 06.07.2018 r. i obejmowały one 215 godzin. Głównym celem zajęć było zapewnienie dzieciom romskim opieki, a także pomoc w odrabianiu zadań domowych i  uzupełnianiu zaległości  w nauce oraz  krzewienie tradycji i kultury romskiej.  Efekt pracy dzieci można było obejrzeć podczas Festynu Rodzinnego w dniu 26 maja 2018 r., który odbył się przy Zespole Szkolno ?Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach.

Zajęcia opiekuńcze mają pozytywny oddźwięk zarówno wśród dzieci jaki i rodziców, ponieważ wiedzą, że gdy zwrócą się o pomoc w sprawach edukacyjnych i nie tylko, zawsze otrzymają pomoc.

Założone cele programowe zostały zrealizowane w 100%.

Zajęcia taneczne:

Cel zadania:

 1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień tanecznych.
 2. Zapoznanie i poznawanie innych kultur tanecznych.
 3. Kształtowanie umiejętności w danym stylu, przygotowanie zespołu do występów.
 4. Kultura zespołowa i sceniczna.
 5. rytmiczne, nauka choreografii.

Realizacja zadania:

Zajęcia taneczne  rozpoczęły się  03.01.2018r. , na których dzieci odkrywały swoje zdolności taneczne, które wykorzystaliśmy  na następnych  spotkaniach. Spotkania początkowo odbywały się raz na dwa tygodnie, ale od 06 kwietnia już co tydzień.

Wspólnie dziećmi poznawaliśmy różne style tańca romskiego,  sceniczny, estradowy oraz zwykły domowy są to różne tańce. Wyczuwanie rytmu jest najważniejszą częścią tańca, dlatego wystukiwanie rytmu i określenie go jest bardzo ważne w tańcu romskim.

Efektem realizacji tych zajęć jest możliwość kontynuowania tych zajęć, prowadzenia zespołu tanecznego które będzie odnosić sukcesy.

Zajęcia muzyczne organizowane były w okresie od 03.01.2018 do 15.06.2018 w ilości 36 h w ramach działania świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich zamieszkujących dzielnicę Zatorze.

Zajęcia w dużej mierze były przeznaczone do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej. Program opierał się na elementach edukacji muzycznej i motoryczno-ruchowej. Zrealizowanie programu pozwoliło rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy muzyce lub podczas śpiewu piosenki.

Zajęcia obejmowały: kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności ruchowej; kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia; rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności; doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych; rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się; kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.

Zajęcia wokalne, które realizowane były w okresie od 03.01.2018 do 15.06.2018 w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich zamieszkujących dzielnicę Zatorze ?Pod Lipami? i obejmowały 35 h wraz z występami promującymi kulturę romską.

Podczas zajęć następuje pobudzanie i rozwijanie wyobraźni poznawczej dziecka, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Dzieci w ramach zajęć przygotowały dwa utwory promujące społeczność romską, które przedstawiły podczas występów na terenie szkoły na organizowanych spotkaniach o tematyce romskiej. Cele zostały zrealizowane w 100 %.

Zajęcia informatyczno - robotyczne, które w okresie od 06.04.2018 r. do 15.06.2018 r. odbywały się w ramach świetlicy integracyjnej Pod Lipami. Miały na celu rozwój zainteresowań technicznych jak i informatycznych, a także rozwijanie zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz sprawności manualnej. Uczestnicy zajęć poznawali nowoczesne technologie, podstawy konstrukcji robotów oraz ich budowanie, a także uczyli się programowania na podstawie własnej inwencji. Podczas zajęć grupowych uczyli się współdziałania w grupie oraz poznali zasady zdrowej rywalizacji. Ponadto poznali podstawy obróbki zdjęć i filmów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż umożliwiały realizację samorozwoju oraz pozwoliły na zgłębienie nowinek technicznych, z którymi wielu uczestników nigdy by się nie zetknęło. Wszystkie założenia programowe zostały zrealizowane.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci starszych odbywały się w okresie od 06.04.2018 do 15.06.2018 w ilości 28,5 h w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich zamieszkujących dzielnicę Zatorze, obejmują zespołowe gry sportowe, atletykę terenową oraz gry i zabawy rekreacyjne.

Cele i założenia przyjęte przed rozpoczęciem zajęć zostały zrealizowane poprzez możliwość alternatywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań, jednocześnie eliminując złe nawyki. Ponadto dały możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcały do systematycznego uprawiania sportu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia. Założone cele zostały zrealizowane w 100%.

Zajęcia sportowo ? rekreacyjne dla dzieci młodszych, które w okresie od 03.01.2018 do 15.06.2018 odbywały się w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich z dzielnicy Zatorze Pod lipami obejmowały 54 h wraz z wycieczkami i imprezami sportowymi. Uczestnicy świetlicy systematycznie i bardzo chętnie brali udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

Cele i założenia przyjęte przed rozpoczęciem zajęć zostały zrealizowane poprzez możliwość alternatywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań, jednocześnie eliminując złe nawyki. Ponadto dały możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcały do systematycznego uprawiania sportu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zajęcia miały charakter sportowo - rekreacyjny, tak aby pokazać korzyści wynikające ze spędzania wolnego czasu aktywnie w grupie rówieśniczej. Doskonalono znane uczniom elementy techniczne i taktyczne podczas gier ucząc jednocześnie współpracy w grupie, rywalizacji i zasad fair ? play. Wszystkie cele zostały zrealizowane w 100 %.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone były w okresie od 09.04.2018 do 15.06.2018 w ilości 10 h w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich zamieszkujących dzielnicę Zatorze.

Celem ogólnym zajęć było umożliwienie uczniom mającym problemy w nauce języka angielskiego uzyskanie lepszych wyników w nauce, opanowanie podstawy programowej, podniesienie jakości kształcenia uczniów szkoły podstawowej. Ponadto stworzenie możliwości pomocy uczniom przy odrabianiu zadań domowych, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki, doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania, przełamanie niechęci uczenia się języka angielskiego, budowanie wiary we własne możliwości, motywowanie uczniów do prac, dostarczanie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka. Do zajęć zostały wykorzystane innowacyjne metody nauczania oraz nowinki techniczne, które pomogły usprawnić naukę języka angielskiego.

Zajęcia techniczno ? modelarskie realizowane były w okresie od 03.01.2018 do 21.06.2018 w ilości 97 h w ramach działania świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich zamieszkujących dzielnicę Zatorze. Obejmowały konstruowanie i budowanie modeli związanych z modelarstwem lotniczym, także poznanie tajników technik i form papieroplastyki.

 Celem zajęć było: zaoferowanie dzieciom różnorodnych form spędzania wolnego czasu w zależności od wieku; rozwój zamiłowań technicznych; poznanie podstaw wielu dziedzin nauki i techniki, nauka podstaw aerodynamiki i mechaniki lotu; posługiwanie się narzędziami; kształtowanie umiejętności  w formach papieroplastyki; rozwijanie umiejętności pracy w grupie; integracja uczestników w grupie.

Zamierzone cele zostały osiągnięte w 100 %.

Zajęcia plastyczne, które w okresie od 03.01.2018 do 15.06.2018 odbywały się w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich z dzielnicy Zatorze Pod lipami obejmowały 40,5 h.

Podczas zajęć dzieci poznały podstawową gamę barw, uczyły się mieszania kolorów i tworzyły prace oparte na obserwacji natury. Wykonywaliśmy prace podkreślające urok polskich świąt ? Bożego Narodzenia, stroiki bożonarodzeniowe, kartki, ozdoby przestrzenne, takie jak: bombki, choinki. Dzieci uczyły się podstaw rysunku najpopularniejszych zwierząt. Zapoznały się z podstawowymi elementami zwierzęcego ciała i sposobami poruszania się zwierząt czworonożnych. Ponadto uczestnicy zapoznali się z nowymi technikami plastycznymi, takimi jak: stemplowanie patyczkami do czyszczenia uszu oraz uczyli się podstawowych zasad quilingu, collage.

 KADRA ŚWIETLICY:

Kierownik świetlicy: Kwiatkowska Magdalena

Grupa I

Opiekun grupy: Izydora Antczak

Asystent edukacji romskiej: Kwiatkowska Magdalena

                                              Menżyk Marzena

Nauczyciele: Antczak Izydora  zajęcia techniczno - modelarskie

                      Chmura Izabela  język angielski

                      Mirga Inga  instruktor tańca romskiego

Grupa II

Opiekun grupy: Borowiecka Elżbieta

Asystent edukacji romskiej: Menżyk Marzena

Asystent muzyczny: Kamiński Kazimierz

Nauczyciele: Dumanowski Stanisław  zajęcia informatyczno - robotyczne

                      Koligot Ewa  zajęcia muzyczno - wokalne

                      Borowiecka Elżbieta  zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci młodszych

                      Śliwińska Joanna  zajęcia plastyczne

Grupa III

Opiekun grupy: Śliwińska Joanna

Asystent edukacji romskiej: Menżyk Marzena

Nauczyciele: Antczak Izydora  zajęcia techniczno - modelarskie

                      Dobranowska Anna  zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci starszych

                      Dumanowski Stanisław - zajęcia informatyczno - robotyczne

                       Borowiecka Elżbieta  zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci młodszych

Zdjęcia - galeria

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ROMÓW W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

W KATOWICACH.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego był obchodzony Międzynarodowy Dzień Romów, którego organizatorem był Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW  Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych panią Magdalenę Szewczuk - Szturc.

W ramach tej uroczystości wystąpili uczestnicy świetlicy integracyjnej Pod Lipami  zespół Romane Cierchenia:

 1. Barbara Koneszko
 2. Farida Korona
 3. Vanessa Kamińska
 4. Wiktoria Kamińska
 5. Sebastian Bruss
 6. Santino Brzeziński

Dzieci wykonały trzy układy taneczne i zaśpiewały trzy piosenki. Swoim występem promowały kulturę i tradycję romską. Występ naszych artystów został nagrodzony gromkimi brawami, ponieważ dzieci w swój występ włożyły całe swoje małe serduszka.

Uroczystość uświetnił także występ Ersada Kamińskiego, który zaprezentował swoje umiejętności gry na akordeonie. Pokaz tak się spodobał, że na zakończenie uroczystości nastąpił bis artysty, podczas którego spontanicznie zatańczyły nasze dziewczyny. Zdjęcia

Zdjęcia z występu artystycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - galeria

Wycieczka do Wiejskiej Chaty w Bojkowie w ramach prowadzenia świetlicy integracyjnej

Pod Lipami

W sobotę 24 marca 2018 r. pojechaliśmy na wycieczkę do Wiejskiej Chaty, która mieści się przy ul. Urodzajnej nr 7 w Gliwicach. W ramach odwiedzin zwiedziliśmy zagrodę oraz wzięliśmy udział w warsztatach:

 1. Warsztaty Pieczenie ciasteczek
 2. Warsztaty Osikowe cuda

Następnie spędziliśmy czas przy wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku oraz zajadaliśmy pyszną babkę z sokiem owocowym. Zdjęcia


Sprawozdanie z działalności Świetlicy pod Lipami grudzień 2017r.

Tekst sprawozdania - pobierz

Zdjęcia - galeria

ELEMENTARNY KURS PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 29 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził pan Waldemar Pigulak ? koordynator i instruktor I pomocy przedlekarskej  Zarządu Rejonowego w Gliwicach. W szkoleniu wzięło udział 17 uczniów w wieku od 7  do 10 lat. Podczas zajęć uczniowie uzyskali bezcenną wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz resuscytacji ? czyli czynności przywracających krążenie i oddech. Nauczyli się, jak podejść do poszkodowanego, jak określić czynności życiowe, podjąć podstawowe działania ratujące życie oraz w jaki sposób wezwać służby ratunkowe. Poznawali te zagadnienia nie tylko z teorii, ale przede wszystkim w praktyce, wykonując wiele ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Zdjęcia


MIKOŁAJKI 2017

ŚWIETLICA INTEGRACYJNA POD LIPAMI

W dniu 2 grudnia 2017 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, w ramach działania świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich z dzielnicy Zatorze Pod Lipami w naszej szkole zostały zorganizowane Romskie Mikołajki. Rozpoczęliśmy występem wokalno - tanecznym zespołu Romane Cierchenia, który także zaprezentował nam fragmenty poezji Bronisławy Wajs  Papuszy i Teresy Mirgi. Następnie powitaliśmy gościa z dalekiej Laponii  świętego Mikołaja, który dla naszych dzieci przywiózł moc upominków.  Po otrzymaniu podarunków dzieci udały się, aby podziwiać roboty, a także spróbować własnych sił przy budowie robotów. Następnie do godz.: 13:00 bawiły się przy nowoczesnej muzyce disco i brały udział w rozwiązywaniu muzycznych zagadek. W między czasie można było dokonać zakupów stroików świątecznych, a także podziwiać prace naszych milusińskich ze świetlicy. Zdjęcia


GLIWICKI TYGIEL. ROMOWIE

 25 listopada 2017 roku w ramach Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu Osiedla Zatorze w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie promujące kulturę i tradycję romską, które zostało sfinansowane ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Nasze spotkanie swoją wizytą uświetnili:

 • Zespół Romano Kheliben z terenu Kędzierzyna - Koźla, zaprezentował pokaz tańca romskiego. Zespół istnieje od 2005 r., promuje kulturę romską, wziął udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Opolskie Szmaragdy, zdobywali wyróżnienia i nagrody w konkursach dla dzieci szczególnie uzdolnionych  w kategoriach taniec i śpiew.
 • Pan Adam Bartosz - wybitny etnograf, cyganolog, przez 32 lata był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jego zainteresowanie historią i kulturą Romów zaowocowało stworzeniem oryginalnej kolekcji romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, którą później wykorzystał do urządzenia w 1990 r. pierwszej w świecie stałej ekspozycji "Historia i kultura Cyganów/Romów", obecnie uważanej za stałe "muzeum romskie".
 • Pani Urszula Strzelczyk - Raduli - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, autorka wielu artykułów naukowych, opiekun roku oraz grup seminaryjnych, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ds. awansu  zawodowego nauczycieli, od 2013 roku  członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat współpracowała z organizacjami romskimi w całej Polsce oraz realizowała wiele projektów na rzecz społeczności romskiej.
 • Teresa Waleriańska - wyjątkowo uzdolniona światowej sławy artystka, jako altowiolistka przez lata grała w Filharmonii Zabrzańskiej, występowała na całym świecie, m. in. w Zawiązku Radzieckim, Niemczech, na Węgrzech, Japonii. Występowała u boku takich sław jak: Kaja Danczowska czy Waldemar Malicki. Była wokalistką zespołu Alfa  oraz śląskiego zespołu Kamraty. Zafascynowana tematyką romską tworzy przepiękne utwory i piosenki.
 • dziecięcy zespół Romane Cierchenia działający przy świetlicy Pod Lipami  przedstawił: występ  wokalny przygotowany przez panią Ewę Koligot i Ersada Kamińskiego, pokaz taneczny pod kierownictwem Ingi Mirgi, fragmenty wierszy poetek romskich Bronisławy Wajs - Papuszy i Teresy Mirgi
 • rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu plastycznego Romskie Bajanie i wręczenie nagród
 • Ersad Kamiński, który wykonał utwory na akordeon we własnej aranżacji : Czardasz, Medeno kolo
 • kursy zawodowe dla Romów  - pan Arkadiusz Wiecha z Narodowego Forum Doradztwa Kariery z Krakowa przedstawił Romom możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez kursy zawodowe, co zaowocowało sporym zainteresowaniem.

Podczas trwania imprezy można było obejrzeć wszystkie prace nadesłane na drugą edycję konkursu plastycznego Romskie Bajanie oraz zakupić świąteczne ozdoby zrobione przez dzieci.

Nagrodzone prace uczniów w wieku 6 - 8 lat

I miejsce: Piwowarczyk Kinga SP z oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

II miejsce: Mordarska Natasza ZSP 6 Gliwice

III miejsce: Kalus Julia ZSP 6 PM 16 Gliwice

wyróżnienia:

Holewa Pola SP 23 Gliwice

Borowicz Seweryn ZSS 42 Z Zabrze

Nagrodzone prace uczniów 9 - 11 lat

I miejsce: Garbarciak Zofia ZSP 6 Gliwice

II miejsce: Śliwińska Malwina SP 9 Gliwice

III miejsce: Kononowicz vel Siemionowicz Nina SP 13 Gliwice

wyróżnienia:

Krywult Dobrochna SP 13 Gliwice

Łabądź Kinga ZSP 6 Gliwice

Pabian Wiktoria SP 3 Zabrze

Nagrodzone prace uczniów w wieku powyżej 12 lat

I miejsce: Tuszyńska Matylda SP 28 Gliwice

II miejsce: Mirga Ariel ZSS 42 Zabrze

III miejsce: Sikorska Patrycja ZSP 12 G 10 Gliwice

wyróżnienia:

Bełkowski Jakub ZSS 42 Zabrze

Kowalczyk Nicole ZSP 6 Gliwice

Piaścik Joanna ZSP 6 Gliwice

Brzeziński Jeremiasz świetlica Pod Lipami

Romskie Bajanie - rozstrzygnięcie konkursu - sprawozdanie komisji


Międzynarodowy sukces świetlicy Pod lipami

Miło nam przekazać informację, że prowadzona przez naszą szkołę na polecenie Miasta Gliwice świetlica integracyjna Pod lipami została uhonorowana przez Kongres Rady Europy III nagrodą w międzynarodowym konkursie DOSTA!
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w Strasburgu 19 października 2017 r. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz.
Jesteśmy dumni z tak wysokiej oceny naszych działań przez międzynarodowe gremium.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z naszych działań. Prezentacja - pobierz Oryginalna wiadomość - pobierz


Plan zajęć świetlicy integracyjnej od 19. 09.2017 do 24.11.2017 - pobierz

Rok szkolny 2016/2017

Sprawozdanie z zajęć świetlicy integracyjnej w roku szkolnym 2016/2017

Międzynarodowe sympozjum o Romach 21-22 października 2016r.w Krakowie

 

W dniach 21-22 października 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się Międzynarodowe sympozjum naukowe o przyczynach ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej pt. Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation. Sympozjum zostało zorganizowane przez Ambasadę Austrii oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z okazji 75. rocznicy deportacji 5 tys. austriackich Romów do getta w Łodzi, a następnie ich wymordowania w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Patronatem objął sympozjum Rzecznik Praw Obywatelskich RP, dr Adam Bodnar. Celem sympozjum było dokonanie analizy Porajmos - ludobójstwa Romów - nie tylko z perspektywy historycznej, ale także sformułowanie wniosków z następstw tego wydarzenia i jego wpływu na współczesną sytuację społeczności romskich w Europie. Uczestnicy sympozjum poruszali  również kwestie współczesnych tożsamości i ruchów romskich w Europie, a także ich przyszłości. Zaproszenie do udziału w sympozjum napłynęło również do naszego Gimnazjum, reprezentował nas p. Zygmunt Piórkowski. Zdjęcia


Od dnia 12 września kontynuujemy działalność Świetlicy Pod lipami. Oferujemy uczniom bogaty program obejmujący zajęcia sportowe (piłka nożna), plastyczne, robotyczno-informatyczne, modelarskie, muzyczne, teatralne i taneczne. Zajęcia odbywają się popołudniami w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty. Zaplanowane mamy też wyjścia do kina, na kręgle, paintball, lodowisko, wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach i do stadniny koni oraz wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zorganizujemy Dzień historii i tradycji romskiej, Mikołajki oraz liczne konkursy z nagrodami.

W dniu 16.09.2016 r. uczestnicy i sympatycy Świetlicy Pod lipami udali się do kina. Młodsze dzieci obejrzały Epokę lodowcową, a starsi Legion samobójców.

 

W czwartek 22 września odbyła się wycieczka do stadniny koni w Czechowicach. Przy pięknej słonecznej pogodzie czas mijał nam bardzo szybko, a humory wszystkim dopisywały. Każdy miał okazję sprawdzić swoje umiejętności jazdy wierzchem w stępie i kłusie, a ci obdarzeni wyjątkowym talentem nawet w galopie !! J. Piekliśmy kiełbaski w ognisku i bawiliśmy się w różne gry na placu zabaw.

Z niecierpliwością czekamy na następną równie udaną wycieczkę. Zdjęcia - galeria

6 października odbył się wyjazd uczestników Świetlicy Pod lipami do Aquaparku w Tarnowskich Górach.

Podczas 4-godzinnej wycieczki skorzystaliśmy ze wszystkich możliwych atrakcji oferowanych przez Park Wodny, a nadwątlone podczas fantastycznej zabawy siły zregenerowaliśmy posiłkiem (pyszny hamburger, sok i lody dla każdego uczestnika). Zdjęcia - galeria

20 października uczestnicy i sympatycy Świetlicy Pod lipami  spędzili  wspaniałe chwile na laserowym paintballu. Specjalnie oświetlona UV cyber-przestrzenna arena do gry w postaci krętego labiryntu pełnego zakamarków i niespodzianek zapewniła wszystkim graczom zabawę pełną niesamowitych wrażeń.

         Młodsze dzieci w oczekiwaniu na swoją grę spędziły czas w sali zabaw wyposażonej w szereg atrakcji (zjeżdżalnie, huśtawki, baseny z piłeczkami, konstrukcje tunelowe i zjazdy linowe).

Zdjęcia - galeria

W poniedziałek 24 października w ramach zajęć modelarskich zorganizowaliśmy konkurs samolotów styropianowych, wykonanych przez uczestników Świetlicy Pod lipami. Każdy zawodnik otrzymał dyplom okolicznościowy i słodki upominek, a trzech finalistów puchary. Zdjęcia

28 października rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny dla uczestników naszej świetlicy. I miejsce zdobył Jeremiasz Brzeziński, II miejsce Wiktoria Kamińska, a III Farida Korona.

 Wszystkie prace wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  Romskie bajanie organizowanym w ramach przedsięwzięcia Gliwicki tygiel. Romowie.

Wyróżnienie zdobył Jeremiasz Brzeziński.
zdjęcia z prac komisji - galeria

Miło nam poinformować, że na konkurs plastyczny Romskie bajanie organizowany przez Gimnazjum nr 10 w ramach kampanii wpłynęło 318 prac z 45 szkół całego województwa śląskiego.
Komisja, złożona z niezależnych ekspertów reprezentujących GOM, MDK,MBP, Marco, GCOP oraz asystenta edukacji romskiej miała twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach w 3 kategoriach (klasy I-III SP; klasy IV-VI SP, szkoły gimnazjalne) wyróżniono łącznie aż 20 prac!
O tym, kto zwyciężył, będzie się można dowiedzieć już 5 listopada o godz. 11.00, podczas spotkania "Gliwicki tygiel. Romowie", które organizujemy w siedzibie szkoły (Gliwice, ul. Lipowa 29). Podczas imprezy będzie można również podziwiać wyróżnione prace.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Konkurs plastyczny, w tym nagrodzone prace - galeria

W czwartek 3 listopada bawiliśmy się w kręgielni. Podczas 2-godzinnego pobytu trwała zażarta rywalizacja zespołów o zwycięstwo w zorganizowanym przez opiekunów turnieju. Każdy uczestnik otrzymał symboliczną nagrodę w postaci słodyczy za udział w pełnych emocji  zmaganiach. zdjęcia

17 listopada zwiedziliśmy Muzeum Chleba w Radzionkowie, w którym zgromadzono mnóstwo niezwykle interesujących eksponatów dotyczących historii chleba. Po muzeum oprowadzał nas jego założyciel pan Piotr Mankiewicz.Obejrzeliśmy film pt. ?Chleb?, wysłuchaliśmy prelekcji o szacunku do chleba, formowaliśmy własnoręcznie plecionki z ciasta, które po upieczeniu zjedliśmy ze smakiem. Wzięliśmy udział w lekcji w dawnej klasie szkolnej, podczas której, siedząc w drewnianych ławkach, poznaliśmy zwyczaje panujące przed laty w szkołach, dawne książki, elementarze, stroje i przybory szkolne. Uczyliśmy się pisać rysikiem na kamiennych tabliczkach. Po zakończeniu zwiedzania zostaliśmy poczęstowani  pyszną kiełbasą pieczoną w piecu chlebowym, swojskim chlebem i herbatą.

            Wycieczkę zakończyliśmy pobytem w MacDonaldzie, gdzie każdy uczestnik otrzymał zestaw Happy Meal.

Również 17 listopada zespół ? Romane Cierchenia? ? ?Romskie Gwiazdy?  ( Wiktoria Kamińska, Vanessa Kamińska, Farida Korona, Nadia Mirga, Halinka Bruss, Jennifer Kamińska, Nicola Kamińska, Milan Siwak, Jeremy Brzeziński, Santino Brzeziński, Alan Brzeziński, Sebastian Bruss, Bartek Kamiński) pod opieką pani Stanisławy Zawadzkiej, z udziałem Ersada Kamińskiego, wystąpił na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu w ramach Dnia Kultury Romskiej - gali zorganizowanej przez Świetlicę Integracyjną Amaro Strychos przy SP nr 16 w Bytomiu.

Zespół zaprezentował dwa utwory Ćhajoryje szukaryje i A me naszaw tusa przy akompaniamencie gitarowym Ersada Kamińskiego.

W dniach 16 i 26 listopada odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników i sympatyków Świetlicy Pod Lipami oraz ich rodziców prowadzone przez instruktora PP, Ratownika KPP pana Waldemara Pigulaka.

Podczas warsztatów zapoznaliśmy się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie, nauczyliśmy się wykonywania RKO u dzieci i dorosłych, dowiedzieliśmy się jak udzielić pierwszej  pomocy w przypadku utraty przytomności, zatrzymania akcji serca i oddechu, krwotoku, oparzenia, porażenia prądem i utonięcia. Nabyte umiejętności pozwolą nam na aktywną pomoc w przypadku kontaktu z osobą potrzebującą ratunku.

W czwartek 1 grudnia mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności łyżwiarskie na lodowisku Tafla w Gliwicach. Niejeden z nas jeździł jak zawodowy łyżwiarz, a niektórzy stawiali pierwsze w swoim życiu kroki na łyżwach, kurczowo trzymając się barierki - ze strachem w oczach, ale z uśmiechem na twarzy.

            W nagrodę za dzielną postawę każdy rozgrzał się kubkiem gorącej czekolady z bitą śmietaną i wzmocnił nadwątlone siły, posilając się wielką zapiekanką.

Mikołaj 2016

W dniu 03.12.2016 r. po raz kolejny w ramach świetlicy integracyjnej Pod Lipami odbyła się impreza mikołajkowa. Nasi mali milusińscy wraz z gimnazjalistami przygotowali przedstawienie baśni romskiej O królu Persji i ludzie Luri. Występ był uświetniony pokazem wokalnym i tanecznym uczestników świetlicy. Następnie obejrzeliśmy popis taneczny romskiego zespołu Romano Kheliben, po nim zaś mieliśmy przyjemność wysłuchać bajarza. Po części artystycznej przyszedł Mikołaj, który w radosnej i świątecznej atmosferze wręczył paczki. Następnie wszyscy rozkoszowali się smakiem przepysznej pizzy. Zdjęcia

W dniu 16.12 2016 r. uczestnicy świetlicy Pod Lipami obejrzeli w CinemaCity  premierę Gwiezdnych wojen. Łotr 1. Seans dostarczył wielu emocji zarówno starszym jak i młodszym kinomanom. Było to niestety ostatnie wyjście naszej zgranej grupy w tym roku kalendarzowym. I od tej chwili czekamy na atrakcje, które zaoferuje nam świetlica w nadchodzącym nowym roku 2017.

 Sprawozdanie z działalności świetlicy integracyjnej Pod lipami w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 - pobierz

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie

W dniu 22 kwietnia 2017 r. uczestnicy świetlicy integracyjnej ?Pod Lipami? pojechali na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Dzieci miały możliwość podziwiania zwierząt, z którymi nie zetkną się w życiu codziennym. Dużą dozą radości dostarczyły im obserwacje małp i pawi. Największe zainteresowanie wzbudziła panda czerwona, która jest zupełnie odmienna od tradycyjnej pandy. Dzieci były zaintrygowane różnorodnością i bogactwem świata wodnego. Obowiązkowo odwiedzono wielkie zwierzęta, takie jak: słonie, żyrafy. Zdjęcia

 Rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że od 14.09.2015 r. kontynuujemy działalność romsko - polskiej świetlicy integracyjnej Pod lipami. Świetlica czynna jest cztery dni w tygodniu, od wtorku do piątku, w godzinach popołudniowych (14.00-17.00).

W ramach działalności prowadzone są zajęcia modelarskie, plastyczno - profilaktyczne, sportowo - rekreacyjne, robotyczno - informatyczne, muzyczne, teatralne oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dzieci otrzymują posiłek regeneracyjny w formie pełnego obiadu.

W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych nr 7 i 18 oraz Gimnazjum nr 10 -

razem 35 dzieci, w tym 20 pochodzenia romskiego.

Spotkanie mikołajkowe

świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich ?Pod Lipami?

W sobotę 4 XII  2015 r. w godzinach 10.00-13.00 odbyło się spotkanie mikołajkowe dla uczestników i sympatyków świetlicy Pod Lipami oraz ich rodzin. Licznie przybyli rodzice oraz młodsze rodzeństwo. W spotkaniu uczestniczyło w sumie około 100 osób. Więcej

Zdjęcia - Mikołaj w ramach świetlicy integracyjnej - galeria

Zdjęcia Roboty_mikołajkowe - galeria

Wycieczki:

1. Kraków sprawozdanie                  zdjęcia - galeria

2. Chorzów sprawozdanie                zdjęcia - galeria

3. Zajęcia robotyczno - informatyczne, muzyczne, plastyczno - profilaktyczne - galeria

Powrót