Navigation

Zamówienia publiczne

Rok szkolny 2015/2016

01.08.2016

Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach- pobierz

SIWZ_2 - pobierz

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5 Oferta

Załącznik nr 6 Wykaz robot.

Załącznik nr 7 Wykaz osob.

Załącznik nr 8 Oswiadczenie_o_spelnieniu

Załącznik nr 9 Oswiadczenie_o_grupie

Opis Budowa pochylni, remont pomieszczeń orazdachu budynku - pobierz

A.01 Projekt zagospodarowania terenu - pobierz

A.02 Rzut parteru - pobierz

A.03 Rzut I piętra - pobierz

A.04 Rzut dachu - pobierz

A.05 Zestawienie stolarki - pobierz

A.06 Pochylnia - pobierz

E.01 - pobierz

E.02 - pobierz

Komunikat o unieważnieniu przetargu 15.07.2016r.

Oznaczenie sprawy: G10.26.1.2016

 Na podstawie art. 93 ust.1. pkt.1 unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. :
Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

 Dyrektor
Gimnazjum nr 10
w Gliwicach

01.07.2016r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - pobierz

Załącznik nr 2 STWiORB

Załącznik nr 3 Przedmiar robot.

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5 Oferta

Załącznik nr 6 Wykaz robot.

Załącznik nr 7 Wykaz osob.

Załącznik nr 8 Oswiadczenie_o_spelnieniu

Załącznik nr 9 Oswiadczenie_o_grupie

Opis Budowa pochylni, remont pomieszczeń orazdachu budynku - pobierz

A.01 Projekt zagospodarowania terenu - pobierz

A.02 Rzut parteru - pobierz

A.03 Rzut I piętra - pobierz

A.04 Rzut dachu - pobierz

A.05 Zestawienie stolarki - pobierz

A.06 Pochylnia - pobierz

E.01 - pobierz

E.02 - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach rok szkolny 2014/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.05.2015 - pobierz

Zaproszenie - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ - pobierz

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ - pobierz

Przedmiar - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Załącznik nr 6 - pobierz

Załącznik nr 10 - pobierz

Załącznik nr 12 - pobierz

Załącznik nr 13 - pobierz

Załącznik nr 14 - pobierz

Załącznik nr 15 - pobierz

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach rok 2013

Dyrekcja Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach na kwotę poniżej        14 000 euro - zaproszenie - pobierz

Projekt budowlano-wykonawczy nowej instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach - pobierz

Przebudowa instalacji hydrantowej Przedmiar Nr: 071/03/AVIK/INW/2013 - pobierz

 

ZP/3/ G10/2011

 Gliwice, dnia 17.11.2011r.

 

Informacja o wyborze oferty rok 2011

 

      Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku  Gimnazjum Nr 10  im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach  przy ul. Lipowej 29

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 13 poz. 759 z późn. zm ) Zamawiający zawiadamia, że wybrał  ofertę Nr 6 - Zakład Remontowo-Budowlany ?Ban-Bud? 44-200 Rybnik ul. Wyzwolenia 18b/24  za cenę oferty 89615,43 zł netto  i  110.226,98 zł brutto jako najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największa ilość punktów   tj. 100 na 100 możliwych.

Jednocześnie informuje poniżej o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli swoje oferty w przedmiotowym przetargu oraz podaje punktację przyznaną złożonym ofertom przy zastosowaniu w ocenie ofert jednego kryterium oceny ? cena 100 % = 100 pkt.:

 

OFERTA NR 1

INFOPOL ?Rafał Szczerba   41-909 Bytom ul. Fabryczna 10

Ocena-  99,11pkt.

 

OFERTA NR 2

LEMAG-Andrzej Riss P.P.H.U 44-100 Gliwice ul. Kusocińskiego 12/27

Ocena-65,92

 

 OFERTA NR 3

TECH-MEDIA Michał Kałużny 44-151 Gliwice ul.Daszyńskiego 457

Ocena- 69,29 pkt.

 

OFERTA NR 4

 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Kazimierz Cofała 43-100 Tychy ul. Murarska 28 

Ocena-  67,58 pkt.

 

OFERTA NR 5

 ZELWO Przedsiębiorstwo Usługowe Władysław Olejarz   44-100 Gliwice ul. Rodzinna 10 

Ocena- 84,07 pkt.

Gliwice,dnia 25.10.2011.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 10

im. I. J. Paderewskiego

w Gliwicach

350056 - 2011

OGŁOSZENIE

 

 

o wszczęciu postępowania na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 150 000 euro

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2011. pod numerem:  350056 - 2011

 

Zamawiający:

Dyrektor Gimnazjum nr 10

ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice

tel./fax (32) 279-98-55, 32 231 17 45

 

Przedmiot zamówienia:

"Modernizacja  oświetlenia wewnętrznego w budynku Gimnazjum
nr 10 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29"

Główny przedmiot:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Termin wykonania zamówienia: 22.12.2011r.

Termin związania ofertą:30 dni

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena, która stanowi 100 %

Przetarg wygra oferta, która spełnia wszystkie wymagania SIWZ i zawiera najniższą cenę brutto.

Udział w postępowaniu mogą wziąć oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 i 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych. Nie spełnienie tych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

 

Zamawiający nie przewiduje:

- prowadzenia aukcji elektronicznej,

- ustanawiania dynamicznego systemu zakupów,

- zawierania umów ramowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.gim10.gliwice.pl i w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego

ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice

tel/fax (32) 279-98-55, 32 231-17-45

 

  1. Osobą upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest: Sylwia Libardi - Kłyś - wicedyrektor szkoły, fax  (32) 279-98-55, godziny urzędowania: w godzinach pracy 8.00 - 15.00.

W razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie Pani Lucyna Słowińska , fax. +48 32/231 17 45, godziny urzędowania: w godzinach pracy 8.00 - 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego

ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice

tel/fax (32) 279-98-55, 32 231-17-45

do dnia 09.11.2011r. do godziny 09:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego          44-100 Gliwice, ul. Lipowa 29  (sala nr 112)

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego udzialane są w siedzibie Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego, ul. Lipowa 29, 44-100 Gliwice, w godz. 8.00-15.00  fax (32) 279-98-55

Załączniki:

 

  1. SIWZ + załączniki nr1do 5    zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5
  2. załącznik nr 6 - Wzór umowy
  3. załącznik nr 7A - Przedmiar robót
  4. załącznik nr7B- STWIOR
  5. załącznik nr 7C - Opis robót
  6. załącznik nr 8 - projekt oświetlenia  Parter 1 piętro 2 piętro nr 8 e 04

 

 

 

Gimnazjum nr 10 ogłasza przetarg nieograniczony na częściową wymianę podłóg w salach lekcyjnych

Projekt 6B

STWIOR

Przedmiar

Załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3 załącznik 4 załącznik 5A załącznik 5

SIWZ G10

 

 

Treść ogłoszenia PZP-Koordynator Poznajmy się

SIWZ-PZP-Koordynator Poznajmy się

Nabór pracownika wymagania Poznajmy się

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

Nabór na stanowisko głównego księgowego Poznajmy się

Ogłoszenie UZP-Koordynator

Nabór specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji oraz specjalisty ds. promocji projektu "Poznajmy się"

Korespondencja przetargowa w sprawie wyboru koordynatora projektu "Poznajmy się"

Informacja o wyborze koordynatora projektu "Poznajmy się"

Ogłoszenie o wyłonieniu kandydata na stanowisko koordynatora Projektu "Poznajmy się"

ZAPYTANIE O WYKONANIE USŁUGI - ZAPROJEKTOWANIE O OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU "Poznajmy się"

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i drukowania materiałów reklamowych związanych z promocją projektu "Poznajmy się"

Powrót